De regels op het Forum/Rules on this forum

The Rules on this Forum
De regels op het forum
Post Reply
350-v-twin
Site Admin
Posts: 1267
Joined: 25 Feb 2009, 16:06
Location: Den Haag (NL)
Contact:

De regels op het Forum/Rules on this forum

Post by 350-v-twin » 26 Feb 2009, 15:48

(English version: scroll down)

De regels op het Forum
Gebruik, registratie, profiel en accountgegevens

Middels het gebruik van het Moto Morini Club Nederland Forum gaat u akkoord met het Forumreglement en de Forum Specifieke Regels die op een sub-forum van toepassing kunnen zijn. Registratie op het Forum geeft u de mogelijkheid actief mee te doen op het Forum. U bent vrij een username/avator te kiezen, echter een username die volgens de beheerder niet acceptabel is wordt gewijzigd of verwijderd. Nadat u zich heeft geregistreerd en heeft ingelogd op het Forum, kunt u een gedetailleerder profiel invullen. Het is uw verantwoordelijkheid om hier eerlijke en zuivere informatie te geven. Uw website kunt u vermelden in het daarvoor bestemde veld in uw profiel. Elke informatie die volgens ons niet acceptabel is wordt verwijderd.

Belangrijk
Na registratie a.u.b. gelijk een bericht plaatsen om uit te sluiten dat u een fake-account heeft geopend. Geen bericht?! Dan wordt uw account verwijderd.

Houdt u er rekening mee dat met ieder bericht dat u plaatst, uw IP-adres zal worden geregistreerd, voor het geval het nodig mocht zijn om u van dit Forum uit te sluiten. Dat gebeurt alleen in het uiterste geval, b.v. na plaatsing van een bericht om spam, malware en/of virussen etc., etc. te verspreiden. Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account inactief te maken.

Inhoud van berichten
U blijft te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten. U gaat ermee akkoord geen acties via dit Forum te ondernemen die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan dit Forum of aan de website van Moto Morini Club Nederland of aan andere gebruikers van het Forum.

Account
In het geval van misbruik van het forum (b.v. door het plaatsen van fake-berichten), behoudt Moto Morini Club Nederland zich het recht voor om zonder verdere opgave van redenen het account en alle geplaatste berichten te verwijderen.

Fake accounts
Na aanmelding svp onmiddellijk een bericht plaatsen op het forum. Accounts waarvan geen bericht geplaatst wordt, worden onderzocht op hun achtergrond (spammers?) en meestal binnen 24 uur verwijderd.

Advertenties
Géén advertenties in het Forum. Gebruik hiervoor de advertentiepagina http://pub30.bravenet.com/classified/sh ... 0586&cpv=1 van de website om Moto Morini motor- of bromfietsen aan te bieden of te koop te vragen.

Wat niet kan
Zaken die uitdrukkelijk niet gewenst worden zijn alle vormen van verbaal geweld, inbreuk op iemands privacy, licentie of copyright schendingen, spam, onwaarheden, onzorgvuldigheid, hit-and-run strategies, (soft)porno, schokkend materiaal, e.d. Naast deze specifieke regelgeving dient u zich op dit Forum te houden aan de Nederlandse/Europese wetgeving en de normen van goed fatsoen. Op het Forum wordt van alle users verwacht dat zij elkaar met respect tegemoet zullen treden.

Taalgebruik
De taal op dit Forum is Nederlands en/of Engels. Fatsoenlijk taalgebruik vinden wij belangrijk. Dit komt de leesbaarheid ten goede en de berichten zullen duidelijker zijn waardoor onnodige verwarring wordt voorkomen.

Tot slot
In geval van twijfel of vragen over bovenstaande regels kunt u contact opnemen met de webmaster. Het e-mail adres staat op de contactpagina: http://www.motomoriniclub.nl/contact.html

English version: The rules on this Forum
Use, registration, profile and account
When you use the Forum of Moto Morini Club Nederland, you automatically agree to the rules of this Forum and Forum specific rules in case they apply on any of the sub-Fora. Registration on this Forum gives you the possibility to join the Forum in an active way. You are free to choose your own username, however a username which is not acceptable to the administrator (webmaster) will be changed or deleted altogether. After registration and log-in to the Forum you can fill-out a more detailled profile. It is you own responsibility to give honest information. In case you have a website, write the URL down in the appropriate field of your profile. Any information not acceptable -- according to the administrator (webmaster) will be deleted without further notice.

Important
Immediately after registration, please write a message to prove you have not opened a fake account (bot) and you are not a spammer. No message?! We'll remove your account.

Please note that your IP-address will be registered with any message you post. This is important in case it is necessary to ban you from this Forum. This will only happen in the extreme case you post (a) message(s) to spread malware and/or virusses, spam, etc., etc. Any user of this Forum can at all times inactivate his/her account.

Content of messages
At all times you are strictly personally responsible for the content of your message(s). You agree to not take any action through this Forum to harm this Forum, other members of this Forum or the website of Moto Morini Club Nederland.

Account
In case of misuse of the forum (for example by placing fake-messages), Moto Morini Club Nederland reserves the right to delete the account according, including all placed messages without further notice.

Fake accounts
After registration, please add a message on the forum immediately. If you don't, your account will be investigated to find out if you're a spammer or not. If so, the account will be deleted within 24 hours.

Advertisements
No adverts in the Forum. Please use the advertpages of the website in order to buy/sell Moto Morini motorbikes, mopeds and/or parts.
Go to http://pub30.bravenet.com/classified/sh ... 0586&cpv=1

Not allowed
All forms of verbal abuse, any invasion of privacy of fellow Forum members, violation against copyright, spam, deceits, inaccuraties, hit-and-run strategies, (soft)porn, disturbing material, etc., etc. Apart from these specific rules you should at all times respect European legislation and stick to the measures of decent manners. On the Forum it is expected of all users that they interact respectfully to other Forum members.

Use of language
Languages on the Forum are either Dutch or English. Remember, decent language is important. Not only does it help to understand the meaning of posts, it also prevents misunderstanding.

Finally
In case of doubt or you have questions about the above rules, please contact the webmaster. See contactpage
http://www.motomoriniclub.nl/contact.html

Post Reply